Errors cadastrals i impostos locals

Es possible reclamar l’IBI i la plusvàlua municipal calculats incorrectament a causa d’errors en el valor cadastral.

Errors cadastrals i impostos locals

Quan un contribuent detecta un error en el valor cadastral d’un immoble —per exemple, perquè el cadastre ha computat més superfície de la deguda— i sol·licita l’esmena de discrepàncies davant la Gerència Regional del Cadastre, la resolució d’aquesta petició no té efectes retroactius (ho diu la norma mateixa que regula el cadastre).

Hisenda aprofita aquesta circumstància per a aplicar aquesta irretroactivitat als impostos satisfets en excés com a conseqüència de l’error cadastral. Així, segons Hisenda, les quotes de l’IBI i de la plusvàlua municipal satisfetes abans de la resolució que modificava el valor cadastral no es veuen afectades.

Doncs bé, segons el Tribunal Suprem, el criteri d’Hisenda no és correcte. La irretroactivitat que estableix la llei cadastral només té efectes cadastrals i no afecta els impostos calculats sobre el valor cadastral, que també poden ser objecte de reclamació, tot i que s’hagin satisfet abans de la resolució. Per tant:

  • En cas de plusvàlues municipals autoliquidades dins del termini de prescripció, serà possible sol·licitar rectificació i devolució dels ingressos indeguts.
  • Les plusvàlues i quotes d’IBI liquidades per Hisenda ja seran fermes, però s’ha d’entendre que serà possible reclamar-ne la nul·litat de ple dret per violar els principis de capacitat econòmica i igualtat.

 

 

Us podem assessorar en qualsevol reclamació o recurs davant l’administració tributària.

 

 


Reciba nuestra NEWSLETTER y no pierda ninguna noticia
SUSCRÍBASE AHORA